Wil jij het externe gezicht van de provincie op de themas natuur en milieu zijn?

Gepubliceerd op 17 september 2021

Locatie Zwolle
36 uur per week
31-10-2021

Directeur Natuur en Milieu

De provincie is ambitieus, innovatief en zet zich in om maatschappelijke opgaves te realiseren. Als Directeur Natuur en Milieu speel jij hier een cruciale rol in.

De functie van Directeur Natuur en Milieu (interne functiebenaming: Hoofd Eenheid) kent drie belangrijke rollen: hoofd van de eenheid, lid van het concern brede managementteam en eerste adviseur van het bestuur. Alle rollen zijn even belangrijk. Als leider van één van de beleidsterreinen is het Hoofd Eenheid Natuur en Milieu het inspirerend en innoverend ambtelijk boegbeeld van de provincie. Het Hoofd Eenheid Natuur en Milieu geeft leiding aan de Eenheid Natuur en Milieu en is integraal eindverantwoordelijk voor het functioneren van de medewerkers binnen de eenheid. Het Hoofd Eenheid neemt (mede)verantwoordelijkheid voor de samenwerking met en ondersteuning van het bestuur van de provincie. Treedt op als ambtelijk opdrachtgever voor (concern brede) projecten en programmas. Daar waar de algemene directie de provinciale organisatie in algemene zin vertegenwoordigt, doet het Hoofd Eenheid dit vanuit de inhoud van de eenheid.


Als CMT-lid draagt het Hoofd Eenheid mede zorg voor focus en samenhang in het werk van de provincie als geheel en draagt hij/zij actief bij aan de inhoudelijke koers en resultaten van de provincie in de maatschappelijke context. Zet, vanuit de gezamenlijke CMT-visie en strategie, de koers uit voor het goed functioneren van de eenheid en stuurt daar samen met de andere CMT-leden op. Verbindt medewerkers aan elkaar dwars door de eenheid en de organisatie heen en de organisatie met de externe samenwerkingspartners. Het Hoofd Eenheid is de eerste adviseur van de bestuurder met de desbetreffende portefeuille. Voor het Hoofd Eenheid Natuur en Milieu is dat de Gedeputeerde met de portefeuille Landbouw, Natuur en Facilitair. Het Hoofd Eenheid rapporteert aan de algemene directie. We zoeken een Hoofd Eenheid Natuur en Milieu voor 36 uur per week.

Het Hoofd Eenheid Natuur en Milieu is (als directeur) het externe gezicht van de provincie op de themas natuur en milieu. Hij of zij heeft kennis en bij voorkeur een netwerk op het gebied van natuur en milieu (en aanpalende 4 beleidsterreinen als landbouw, klimaat). Heeft intrinsieke belangstelling voor het fysieke ruimtelijke domein en de kwaliteit van de leefomgeving. Is in staat om de grote opgaven die er zijn op dit terrein vorm en inhoud te geven samen met de externe partners. Is gecommitteerd aan de door de provincie geformuleerde ontwikkelgave voor natuur(herstel).


Het Hoofd Eenheid Natuur en Milieu is een stevige en prettige gesprekspartner extern en een goede sparringpartner en adviseur richting het College. Weet waar hij/zij het over heeft en spreekt de taal van het werkveld (TBOs, boeren etc). Begrijpt wat hen drijft en heeft oog voor wat de impact is van beslissingen en beleidsvoornemens van de provincie op inwoners en bedrijven. Werkt samen op basis van inhoudelijk gezag, procesmatig inzicht en heeft een prettige stijl. Sluit aan bij de cultuur van de eenheid, daagt medewerkers uit zich verder te ontwikkelen, is samenwerkingsgericht, kan relativeren en is het (inhoudelijke) boegbeeld van de eenheid.


Algemene eisen:

  • Wo werk- en denkniveau;
  • Achtergrond in het (brede) openbaar bestuur en kennis van de bestuurlijke governance (lokaal, provinciaal, nationaal en Europees) en een goed gevoel bij de rol van de provincie daarin;
  • Ervaren leidinggevende met verdieping op persoonlijk leiderschap;
  • Uitstekend gevoel voor politiek bestuurlijke processen en zeer organisatiesensitief.

Competenties:

  • Organisatie- en bestuur sensitief
  • Omgevingsbewust en nieuwsgierig
  • Reflecteren en zelfinzicht
  • Verbindend en samenwerkend
  • Richtinggevend

De functie wordt gewaardeerd in schaal 16 (CAO Provinciale sector) met een maximum van 8.498,23 Euro per maand bij een 36-urige werkweek. Naast een goede pensioenvoorziening en een inspirerende werkomgeving is er een Individueel Keuze Budget van circa 22% waarin vakantiegeld, eindejaarsuitkering en bovenwettelijk verlof is ondergebracht. We zoeken een Hoofd Eenheid Natuur en Milieu voor 36 uur per week.


Provincie Overijssel is beoordeeld als World-class Workplace. We hebben een informele werksfeer in een werkomgeving waar je kunt flexwerken. Bekijk onze werkomgeving op www.werkenbijoverijssel.nl.

Provincie Overijssel heeft landelijk een voorloper rol op het terrein van natuur, landschapsbeheer en milieu. De provincie is dan ook een gewaardeerde gesprekspartner voor de diverse stakeholders en neemt regie waar nodig.


De eenheid Natuur en Milieu bestaat uit ongeveer 120 medewerkers verdeeld over meerdere teams aangestuurd door vier teamleiders, een adjunct en een Hoofd Eenheid. De eenheid is verantwoordelijk voor de strategie- en beleidsontwikkeling op natuur- en landschapsbeleid, voor de uitvoering en beheer daarvan en voor de milieuopgaven in de provincie. Acteert binnen de context van andere grote opgaven van de provincie. Binnen de eenheid wordt prettig en constructief samengewerkt, het managementteam is een hecht team waarbinnen alles gezegd en uitgepraat kan worden, management en medewerkers zijn inhoudelijk betrokken en voelen zich verbonden met de opdrachten van de provincie.


De ambtelijke organisatie bestaat uit een tweehoofdige algemene directie en acht eenheden. Binnen de eenheden bestaan meerdere teams (aangestuurd door teamleiders). Zes Hoofden Eenheid (met de externe aanspreektitel: Directeur) vormen samen met de algemene directie het Concern Management Team (CMT). In het CMT komen concern brede themas aan de orde. Van de leden van het CMT wordt verwacht dat zij vanuit de brede opgave van de provincie kijken, over de grenzen van hun eigen eenheid heen en meebeslissen over de themas die de gehele provincie aangaan. Vanuit een brede provinciale verantwoordelijkheid wordt van de leden van het CMT flexibiliteit gevraagd in portefeuilleverdeling, met als resultaat bijvoorbeeld aansturing van twee eenheden door één Hoofd Eenheid en een open dialoog over roulatie van eenheden.


De acht eenheden hebben een duale aansturing en staan onder leiding van een Directeur (interne functiebenaming: Hoofd Eenheid) en een adjunct. De adjunct is vaak tevens teamleider en is naast manager van het eigen team primair verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en het operationele management van de gehele eenheid. Overigens kent elke eenheid zijn eigen specifieke indeling en zijn er accentverschillen binnen de eenheden waar het de taakverdeling tussen Hoofd Eenheid en adjunct betreft, afhankelijk van achtergrond en voorkeur van beide. De verdeling komt in goed overleg tot stand. Meer informatie over de provincie Overijssel vind je op www.overijssel.nl.