Verdwalen in juridische procedures? Bij ons dus niet. Wij zijn op zoek naar...

Gepubliceerd op 7 maart 2019

Locatie Zwolle
uur per week
29-03-2019

Twee onafhankelijke voorzitters van de Hoor- (en Advies) Commissies bezwaarschriften en klachten

Wij streven er naar om geschillen tussen het bestuur en de inwoners, bedrijven en instellingen in onderling overleg op te lossen door toepassing van de Methode Overijssel. Dit lukt in meer dan de helft van de gevallen. Voor de resterende gevallen is het nodig de juridische procedures voor bezwaarschriften en klachten van de Algemene wet bestuursrecht te volgen. De bezwarenprocedure is gericht op volledige heroverweging van genomen besluiten. Niet alleen de rechtmatigheid maar ook politiek-bestuurlijke overwegingen spelen een rol. Het bestuur is daarom nauw betrokken bij de procedure. Uit onderzoek is ook gebleken dat bezwaarmakers in Overijssel daaraan de voorkeur geven.

Je maakt samen met de Commissaris van de Koning, een aantal Statenleden of een gedeputeerde deel uit van de commissie die bij bezwaarschriften of klachten de hoorzitting houdt. Bij bezwaarschriften tegen Statenbesluiten en klachten over Statenleden brengt de commissie ook een advies uit aan de Staten. Bij bezwaarschriften tegen besluiten van Gedeputeerde Staten of de Commissaris van de Koning brengt de commissie géén advies uit. Wel geeft de hoorcommissie aan de ambtelijk secretaris van het team Juridische Zaken een oplossingsrichting mee en kunnen leerpunten worden geformuleerd voor de ambtelijke organisatie. De lijnen zijn kort en het vizier is gericht op het vinden van oplossingen voor het probleem, ook tijdens hoorzittingen. Het overgrote deel van de beslissingen valt binnen de wettelijke termijn.

Je zit de hoorzittingen voor vanuit een onafhankelijke positie als procesbegeleider. Je bepaalt de orde van de vergadering en bewaakt dat bezwaarmakers en andere belanghebbenden zich daadwerkelijk gehoord voelen én dat de commissie voldoende geïnformeerd raakt om zich een mening te vormen over de gegrondheid van de bezwaren of klachten. Ook bekijk je of er ter zitting alsnog een oplossing in onderling overleg gevonden kan worden. De commissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. Deze maakt voor de commissie een notitie met voorlopige conclusies en vraagpunten.

Je hebt uitmuntende communicatieve vaardigheden. Belangrijke competenties zijn ook oordeelsvorming en besluitvaardigheid. Je hebt een brede maatschappelijke belangstelling en affiniteit met het openbaar bestuur. Bestuurlijke ervaring bij een decentrale overheid en ervaring als mediator zijn een pré. Je hebt een academische rechtenopleiding en beschikt over aantoonbare deskundigheid op het gebied van staats- en bestuursrecht. Gelet op het zittingenschema moet je één keer per maand beschikbaar zijn op maandagmiddag tijdens kantooruren. Soms worden in overleg ook zittingen gepland op andere tijdstippen. De voorzitters hebben ieder ongeveer 11 zittingen per jaar.

Je ontvangt een vergoeding per zitting á 336,75 met daarnaast een vergoeding voor reis- en verblijfskosten. De twee voorzitters worden na de Statenverkiezingen van maart 2019 benoemd voor vier jaar.

Meer informatie over de provincie Overijssel vind je op www.overijssel.nl.