Heb jij natuurlijk gezag en spreek je de taal van zowel aannemers als ecologen?

Gepubliceerd op 12 juli 2019

Locatie Zwolle
36 uur per week
12-08-2019

Technisch manager Programma Natura2000

De provincie Overijssel werkt binnen de Ontwikkelopgave N2000 samen met partners aan inrichtingsmaatregelen in 24 Natura2000-gebieden. Een ingewikkelde opgave omdat natuurontwikkeling geen exacte wetenschap is en we te maken hebben met diverse tegengestelde belangen. Weet jij op basis van natuurlijk gezag discussies over kwaliteit, effectiviteit, uitvoerbaarheid en nut en noodzaak te beslechten? Kom ons dan versterken als technisch manager op programmaniveau!

We zoeken een technisch manager die een leidende rol gaat vervullen op de inhoudelijke kant van de Ontwikkelopgave N2000. Met de Ontwikkelopgave N2000 geeft de provincie samen met andere overheden en belangenorganisaties invulling aan de opgave uit de Vogel- en Habitatrichtlijn om bijzondere planten, dieren en natuurgebieden te beschermen. In Overijssel gaat het in totaal om 24 Natura2000-gebieden, waarvoor de opgaven en herstelmaatregelen zijn vastgelegd in beheerplannen. Denk daarbij aan hydrologische maatregelen (dempen of juist graven van sloten, peilaanpassing, verwijderen drainage), omvorming van bos naar heide, gewijzigd gebruik (verminderen bemesting) en afgraven van de bovenlaag. Voor de uitvoering van deze maatregelen zijn drie periodes van elk zes jaar voorzien. Het huidige programma richt zich op de eerste periode, maar jij krijgt ook een rol bij de voorbereiding van de tweede en derde periode.
In projectteams werken medewerkers van provincie en partners aan de planvorming en uitvoering van de maatregelen uit de beheerplannen. De provincie coordineert en faciliteert het geheel van deze projecten via het programma Ontwikkelopgave N2000. Als technisch manager neem je als één van de acht leden plaats in het kernteam dat de leiding heeft over het programma. Vanuit het kernteam werk je op strategisch en tactisch niveau aan de technisch-inhoudelijke uitdagingen die er zijn op het raakvlak van ecologie, hydrologie en landbouw. Want wat nu als uit onderzoek blijkt dat de maatregelen onvoldoende ecologisch effect hebben of juist een veel groter vernattingseffect op agrarische percelen? Samen met de ecologen uit het team beleidsontwikkeling bewaak je de inhoudelijke doelstellingen van het programma en agendeer je issues op het snijvlak van beleid en uitvoering. Zoals de vraag of de impact en kosten van de maatregelen nog in verhouding staan tot de oppervlakte van het te beschermen habitattype.
Je neemt de lead bij discussies over uitvoerbaarheid, (maatschappelijke) haalbaarheid en (kosten)effectiviteit van de voorgestelde maatregelen en adviseert op basis daarvan de programmaleider en/of het MT van de eenheid Natuur en Milieu. Je doet dit in verbinding met de diverse medewerkers en specialisten die bij het programma betrokken zijn, maar bent ook niet bang zelf een stevig alternatief neer te zetten. Je bent daarnaast makelaar in kennis. Je bent verantwoordelijk voor de koers van het programma op het vlak van techniek/ inhoud en kennisdeling. Je organiseert activiteiten zowel binnen de provincie als met de externe partners. Tenslotte kijk je ook verder vooruit: je denkt na over de scope van de Ontwikkelopgave in de toekomst. Je betrekt hierbij zowel de ervaringen uit de eerste uitvoeringsperiode als actuele ontwikkelingen, zoals het (ontwerp) Klimaatakkoord en de uitspraak van de Raad van State met betrekking tot de PAS (Programma Aanpak Stikstof). We zoeken een collega voor 32-36 uur per week.

Heb jij natuurlijk gezag en spreek je de taal van zowel aannemers als ecologen? Dan zijn we op zoek naar jou! We zoeken iemand met ruime ervaring in gebiedsprocessen in het landelijk gebied met een politiek-bestuurlijke gevoeligheid, van verkenning tot en met de realisatiefase. Een oorspronkelijke denker en doener die de praktijk van alle dag weet te verbinden met de doelen en uitdagingen waar de Ontwikkelopgave N2000 voor staat. Dit onder het motto als het niet kan zoals het moet dan moet het zoals het kan.
Als senior technisch manager verwachten we van jou daarnaast dat je beschikt over:

  • academisch werk- en denkniveau;
  • actuele kennis en ervaring op het gebied van natuur- en cultuurtechniek;
  • het talent om complexe materie op een begrijpelijke manier mondeling en schriftelijk te verwoorden;
  • het vermogen om vertrouwen op te bouwen door jouw eigen professionaliteit en deskundigheid;
  • ervaring met het werken in een IPM-team.

Jij krijgt voor deze functie afhankelijk van je ervaring een salaris van minimaal 3.879,07 en maximaal 5.541,52 (schaal 12) bij een 36-urige werkweek. Daarnaast krijg je een Individueel Keuze Budget van circa 22% van je jaarsalaris waar onder andere je vakantiegeld, eindejaarsuitkering en bovenwettelijk verlof is ondergebracht. Je bepaalt zelf binnen grenzen wanneer en waarvoor je het budget inzet.
Provincie Overijssel is beoordeeld als Beste Werkgever in haar branche. Jouw talenten en ontwikkeling vinden wij belangrijk. Je takenpakket stemmen we zo veel mogelijk af op jouw talenten. Ook zijn er veel mogelijkheden om cursussen en opleidingen te volgen. We hebben een informele werksfeer in een werkomgeving waar je kunt flexwerken. Bekijk onze werkomgeving op www.werkenbijoverijssel.nl.

Je gaat aan de slag bij de eenheid Natuur en Milieu, één van de acht eenheden binnen de provincie Overijssel. De eenheid is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van beleid op de themas natuur, milieu en duurzaamheid. Er is een intensieve samenwerking met burgers, bedrijven, andere overheden en verschillende belangengroepen, waarbij wordt ingespeeld op initiatieven die aansluiten bij de provinciale ambities.
De eenheid bestaat uit vijf teams: Leiding, Strategie & Bestuursondersteuning, Beleidsontwikkeling & Realisatie, Project & Uitvoering en Contractering. Je komt terecht in het team Project & Uitvoering maar zult ook veel te maken hebben met collegas uit andere teams en eenheden. Meer informatie over de provincie Overijssel vind je op www.overijssel.nl.