Ik werk bij de provincie Overijssel. Hoe dat is?

Gepubliceerd op 4 januari 2017

Ik werk bij de provincie Overijssel, omdat ik ervoor gekozen heb een bijdrage te leveren aan de Overijsselse samenleving. De coalitiepartners hebben na de provinciale verkiezingen een akkoord gesloten, waarin ze provinciebreed doelstellingen en opgaven hebben gesteld. Duidelijk en scherp, gericht op kerntaken als de regionale economie, de inrichting van het landelijk gebied en natuurlijk de fysieke omgeving, de ruimtelijke ordening. Ook werken aan bereikbaarheid en aanwezigheid van culturele voorzieningen spelen een grote rol, net als natuurlijk een degelijk openbaar bestuur, waarop de Overijsselse burger kan vertrouwen. Aan ons als ambtenaren de taak om die opgaven samen met de politieke bestuurders waar te maken. Ik heb het idee dat we hier als organisatie ook echt voor gaan en samen met de bestuurders staan voor onze provinciale opgaven.

Bij ons staan de provinciale opgaven centraal. Voorheen werkte ik vooral binnen mijn team. Maar omdat veel van de provinciale opgaven meer dan één eenheid raken, zijn eenheidsoverstijgende projecten of programma's steeds belangrijker aan het worden. Ik werk regelmatig mee in die projecten en programma's. Overal uit de organisatie worden de mensen gezocht die voor eenzelfde opgave gaan, ongeacht waar zij zitten. Ik merk dat wij door het groeperen van mensen rond de opgave slagkracht ontwikkelen en in staat zijn, over de grenzen van de eenheden en over de grenzen van beleidsvelden te kijken. De opgave staat centraal, en met de juiste mensen om tafel boeken we de juiste resultaten.

Met mijn teamleider maak ik heldere afspraken over mijn reguliere werkzaamheden binnen het team, en over wat ik oplever. Voor wat betreft mijn bijdrage binnen een project of programma maak ik vergelijkbare afspraken met mijn project- of programmaleider. Hierbinnen heb ik alle ruimte om zelf in te vullen hoe ik tot resultaten kom. Veel vrijheid? Jazeker, maar vrijblijvend is het niet; men vertrouwt erop dat ik de afgesproken resultaten oplever. En er staat wat tegenover de grote mate van vrijheid die ik krijg om mijn eigen stempel te drukken op mijn werk. Dit past bij de kernwaarden die we met elkaar hebben afgesproken: verantwoordelijkheid, ondernemingszin, kwaliteit en openheid.
Ik en mijn collega's verbinden ons nadrukkelijk aan een aantal kaders en inzichten waarbinnen we bij de provincie ons werk doen. Steeds belangrijker wordt dat we - over de grenzen van ons eigen vakgebied en eenheid heen - kijken naar het provinciaal belang. De Omgevingsvisie en het hoofdlijnenakkoord vragen een veel meer samenhangende en integrerende afweging. Mijn project- of programmaleider, mijn teamleider en mijn collega's mogen er van uitgaan dat ik mijn werk, met die brede blik, op een verantwoorde en verantwoordelijke manier uitvoer.

We zijn binnen de provincie gewend regelmatig en tijdig feedback te geven en te ontvangen, positief maar ook negatief. Dit gesprek wordt vergemakkelijkt doordat we elkaar beter hebben leren kennen door het Insightsprofiel dat wij allemaal hebben. En ik kan bij mijn collega's terecht voor advies. Mijn senior collega staat altijd open voor vragen. Met mijn teamleider heb ik jaarlijks een voortgangsgesprek en een beoordelingsgesprek, waar nadrukkelijk de input van de project- of programmaleider meegenomen wordt.

Mijn teamleider zorgt ervoor dat ik mijn werk optimaal kan uitvoeren. Ik kan met haar sparren over de inhoud en zij bewaakt met mij de grenzen van het speelveld waarop ik me kan begeven in het realiseren van de resultaten die we hebben afgesproken. Zij bemoeit zich niet met alles wat ik doe of hoe ik de dingen doe. Integendeel, wij hebben elk ons eigen werk en spreken elkaar aan als er onverwachte ontwikkelingen zijn, er iets niet goed dreigt te gaan of iets fout is gegaan. Er is veel mogelijk binnen de provincie qua ontwikkeling, maar je moet wel zelf het stuur in handen nemen. Mijn teamleider heeft oog voor mijn ontwikkeling en stimuleert mij om, daar waar mogelijk, stappen te maken in mijn carrière.

Mijn teamleider zit in het managementteam van de eenheid, samen met de andere teamleiders, het hoofd eenheid en het adjunct hoofd eenheid. Samen zijn zij verantwoordelijk voor het halen van de resultaten die zijn afgesproken met de directie en de andere hoofden eenheden. Het hoofd eenheid heeft daarin de opdracht om vanuit de inhoudelijke koers van de eenheid bij te dragen aan de gestelde doelstellingen. Het adjunct hoofd eenheid maakt het realiseren van die doelstellingen mogelijk door de organisatie zo efficiënt mogelijk in te richten.

De project- of programmaleider heeft de opdracht om tot resultaten te komen over eenheden heen, vaak in een complexe omgeving en met maatschappelijke partners. De opdracht, of eigenlijk het beoogde resultaat, wordt in vrijwel alle gevallen bepaald door een bestuurlijk opdrachtgever, een van de leden van gedeputeerde staten. Die dat natuurlijk weer namens het hele college doet en overlegt met de andere portefeuillehouders binnen het college, die inhoudelijk betrokken zijn. Ambtelijk opdrachtgever is dan een van onze hoofden eenheid of directeuren. Vanuit alle hoeken van de organisatie kan dan een bijdrage worden geleverd, afhankelijk van wat nodig is om die opgave te realiseren. Soms heb ik perioden dat ik vooral met collega's uit andere eenheden werk. Heel stimulerend en leerzaam om daar dan je bijdrage aan te leveren. Dat is toch wel erg veranderd. In het verleden waren vooral de eenheden sturend in het bepalen van de opgaven en het uitvoeren daarvan en werd er veel minder naar een provinciebrede rol gekeken. Daardoor wisten wij vaak van elkaar niet wat wij deden en wie waar mee bezig was. Bezien vanuit een gemeente was de provinciale rol en insteek heel afhankelijk van de ingang die gekozen werd bij het provinciehuis. Juist door duidelijk te zijn over het provinciaal belang lukt het ons steeds beter als eenduidige en betrouwbare partij in gesprek te komen.

De hoofden eenheid en directie vormen het concernbrede managementteam van de provincie. In het concern managementteam wordt de strategie ontwikkeld, de uitvoering van het hoofdlijnenakkoord bewaakt en worden de beslissingen genomen. Daar komt ons werk samen. Ons concern managementteam zet samen de schouders er onder. In het concern managementteam zijn de lijnen kort. Het concern managementteam straalt echt eenheid uit, wat ons als medewerkers inspireert om ook over de eenheden heen meer samen op te trekken in ons werk. Die eenheid in sturing helpt ook om tot een betere advisering van ons bestuur te komen. Het houdt ons allemaal scherp om de verschillende belangen binnen en tussen opgaven te wegen. De directie houdt het concern managementteam scherp op en bewaakt de samenhang. De directie is eindverantwoordelijk voor het functioneren van de gehele ambtelijke organisatie en het realiseren van de provinciale doelen. Zij stuurt op het geheel en is het eerste aanspreekpunt voor het College.

Kortom, werken bij de provincie is mooi. Je krijgt ruimte om te groeien. Je levert een bijdrage aan opgaven die iets betekenen in de Overijsselse samenleving, van het aanleggen van nieuwe wegen tot het helpen realiseren van economische innovatie en het bewaken van de kwaliteit van de groene omgeving in Overijssel. De ruimte en verantwoordelijkheid die ik krijg in deze dynamische organisatie, zorgen dat ik met veel plezier naar mijn werk ga. Ik wil laten zien dat de verantwoordelijkheid die ik krijg terecht is. Ik lever samen met mijn collega's een herkenbare bijdrage aan de Overijsselse samenleving!

Weten wie je collega's zullen worden? Lees dan verder op deze pagina.